Konkurs plastyczny „BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

Opublikowano 14 maja 2019, 08:33

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Jubileuszu 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk  z/s w Giedlarowej

§ 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest:

● Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z/s w Giedlarowej

§ 2. Cele konkursu

1. Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom.

2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych wśród dzieci.

3. Zachęcenie dzieci do aktywności twórczej, rozbudzenie zainteresowania biblioteką.

4. Promocja czytelnictwa i literatury.

5. Uczczenie Jubileuszu 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z/s   w Giedlarowej

§ 3. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu. Prace uczestników będą oceniane w trzech kategoriach:

● uczniowie klas I-III

● uczniowie klas IV- VI

● uczniowie klas VII – VIII oraz III gimnazjum

§ 4. Czas trwania konkursu

Prace konkursowe należy składać do 13 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2019 r.

§ 5. Zasady uczestnictwa

1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.

2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, collage, itp.

3. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa.

§ 6. Ocena prac konkursowych

1.Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym, inwencja, oryginalność i pomysłowości przedstawienia tematu, ogólne wrażenie estetyczne.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 7. Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy oświadcza, że: 
a) akceptuje niniejszy regulamin,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
c) wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminie.