Historia

Rys historyczny biblioteki

Czytelnictwo w Giedlarowej ma swoje korzenie u progu XX wieku, kiedy to ówczesny ksiądz proboszcz zakupił dla parafii kilkadziesiąt książek, z przeznaczeniem do wypożyczania parafianom. Nie ma materiałów źródłowych, które wskazywałyby dokładną datę jej utworzenia, jedynie z rozmów ze starszymi mieszkańcami wynika, że w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej korzystali z biblioteki na organistówce prowadzonej przez księdza lub organistę.

Z pomocą polskiemu czytelnictwu i bibliotekom publicznym przyszedł Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami z 17 kwietnia 1946 r. a szczególnie wydane na jego podstawie zarządzenie do władz samorządowych i instytucji oświatowych, zalecające wszechstronną pomoc bibliotekom. Na tej podstawie w roku 1948 przystąpiono do organizowania pełnej sieci bibliotek gminnych.

W rok później czyli w roku 1949 powstała biblioteka z prawdziwego zdarzenia, z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiory i ich udostępnianie. Była to Gminna Biblioteka Publiczna w Giedlarowej, powiat Łańcut i mieściła się w prywatnym domu Alojzego Półtoraka.

Pierwszy kierownik – Józef Kusy w chwili otwarcia dysponował 446 książkami. Książki te biblioteka otrzymała z przydziału Ministerstwa Oświaty w ramach zorganizowanej akcji rozbudowy krajowej sieci bibliotecznej. Przez pierwsze piętnaście lat siedzibą biblioteki były wynajęte domy prywatne – teraz z perspektywy czasu porównywane do „ruder”. W takich warunkach przyszło pracować kolejnym jej kierownikom: Bronisławie Drzewickiej, Edwardowi Dziubkowi, Annie Giża, Marii Niemiec.

Rok 1964 przyniósł pozytywne zmiany w giedlarowskiej kulturze. Oddano do użytku nowy Dom Kultury, w którym to budynku znalazło się również miejsce dla Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Giedlarowej. Nastąpiła tez zmiana w kierownictwie – bibliotekę przejęła Kazimiera Drzewicka. W latach 60- tych poszerzono funkcję bibliotek o działalność informacyjną i kulturalno – oświatową. W bibliotece zaczęto organizować wystawy, wieczory literackie, odczyty i prelekcje oraz spotkania autorskie.

Na początku lat 70–tych okazało się, że zgromadzony księgozbiór nie mieści się w nowym lokalu, brakuje też pomieszczeń na działalność kulturalno-oświatową.

Zapada decyzja o dobudowie drugiej kondygnacji budynku i w roku 1975 biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie prawie na całym piętrze. Po przeprowadzeniu się na piętro zostaje utworzony oddział dla dzieci w osobnym pomieszczeniu i z odrębnym księgozbiorem. Biblioteka zyskała bardzo nowoczesny wygląd.

Początkowo biblioteka swym zasięgiem ograniczała się jedynie do Giedlarowej. Po wprowadzeniu z dniem 1 czerwca 1975 r. reformy administracyjnej państwa, zakres jej oddziaływania wzrósł do 13 miejscowości całej Gminy Leżajsk. Od roku 1976 biblioteka nosi nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Leżajsku z siedzibą w Giedlarowej i podlega jej 7 filii i 13 punktów bibliotecznych. Nową kierowniczką zostaje Teresa Więcek.

O wysokim poziomie działalności GBP w Giedlarowej w latach 70 – tych świadczy fakt, że została ona określona mianem „Wzorcowej Biblioteki Publicznej”. To zadecydowało, że do Giedlarowej kierowano różne delegacje pracowników kultury i bibliotek z całego kraju i z zagranicy. Gośćmi byli między innymi: pracownicy kultury z województwa gdańskiego, z Koszyc, ze Lwowa, z NRD, Austrii i Norwegii.

Rok 1983 przynosi gruntowne zmiany kadrowe w bibliotece. 1 czerwca odchodzi ze stanowiska kierownika oddziału Małgorzata Kula, a jej miejsce zajmuje Grażyna Krówka i to stanowisko piastuje do dziś. W sierpniu tegoż roku zmienia się także kierownictwo GBP. Odchodzi do szkolnej biblioteki Teresa Więcek, na jej miejsce awansuje Kazimiera Drzewicka. Na pracownika udostępniania przyjęto Krystynę Niemczyk. Ten stan trwa do roku 1990 – kiedy to po 27 latach pracy w bibliotece odchodzi na emeryturę Kazimiera Drzewicka a Krystyna Niemczyk obejmuje funkcję kierownika biblioteki, na pracownika udostępniania zostaje przyjęta Elżbieta Jaworska (w roku 2007 zastąpiła ją Barbara Wdowiak).

Rok 1999 był rokiem złotego jubileuszu 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej. Skromna uroczystość miała miejsce 18 grudnia w siedzibie biblioteki wśród półek pełnych książek. W 1999 roku księgozbiór biblioteki liczył 20688 woluminów, korzystało z niego 825 czytelników, którzy wypożyczyli rocznie prawie 17 tys. książek. Oprócz książek dostępnych było 19 tytułów czasopism.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia oblicze biblioteki bardzo się zmieniło. Chodzi tu nie tylko o lokal, wyposażenie czy księgozbiór. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga, aby biblioteka dysponowała nowymi publikacjami i środkami informacji niezależnie od jej źródła i miejsca przechowywania. Przełomowym momentem był program „Ikonka” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, uruchomiony w roku 2004, który polegał na otwarciu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych. Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Leżajsk udało się zdobyć po 3 komputery dla dwóch czytelni internetowych tj. w Giedlarowej i Wierzawicach a 3 lata później jeszcze dla Filii w Brzózie Królewskiej. Ta ogólnopolska akcja zapewniła szerokiej grupie społeczności lokalnej łatwy, powszechny i bezpłatny dostęp do Internetu.. W tym czasie zainstalowanie stałego łącza internetowego było ogromnym problemem i dopiero w roku 2007 dzięki dotacji z budżetu Gminy Biblioteka zakupiła dla swoich pozostałych filii 6 komputerów i drukarek oraz został zapewniony stały dostęp do Internetu. Od roku 2008 każda biblioteka posiada co najmniej 2 stanowiska komputerowe dla czytelników, kserokopiarki, można tez zeskanować dokumenty. Od roku 2012 trwa wprowadzanie księgozbioru do systemu komputerowego „Sowa2/Marc 21”

Od tego momentu biblioteka jest postrzegana jako nowoczesna instytucja, która nie tylko zapewnia dostęp do dziedzictwa kulturowego, ale dostarcza każdej potrzebnej informacji. W przypadku biblioteki na wsi daje możliwość łączności ze światem zewnętrznym, jest przewodnikiem w świecie informacji oraz ośrodkiem z ciekawą ofertą kulturalną i edukacyjną.