REGULAMIN KONKURSU

Opublikowano 26 kwietnia 2024, 11:39

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Stwórz zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2024”

§ 1

Konkurs pn. „Stwórz  zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2024”, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwany dalej Konkursem adresowany jest do dzieci, młodzieży – zwanych dalej Uczestnikami, którzy chcieliby stworzyć zakładkę do książki.

§ 2

Celem Konkursu jest:

1) popularyzacja książek i czytelnictwa;

2) rozbudzenie zainteresowania życiorysami Patronów Roku oraz edukacją ekonomiczną;

3) rozwijanie aktywności twórczej dzieci;

4) kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych;

5) upamiętnienie Patronów Roku 2024.

§ 3

Organizatorem Konkursu jest:

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z/s w Giedlarowej

Filia w Brzózie Królewskiej

37-307 Brzóza Królewska 484

zwana dalej Biblioteką.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji    zgłoszonej pracy.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.

3. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu (wypełniony drukowanymi literami).

4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu oznacza uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

6. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu Konkursu.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży.

9. Kategorie konkursowe:

1) przedszkola i zerówki,

2) klasy I – IV,

3) klasy V – VIII,

§ 5

Zasady konkursu:

1. Stwórz zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2024, uwzględniając jego dzieła, dokonania, odkrycia lub zasługi:

1) Zygmunt Miłkowski,

2) Kazimierz Wierzyński,

3) Marek Hłasko,

4) Melchior Wańkowicz,

5) Romuald Traugutt,

6) Abp Antoni Baraniak,

7) Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi,

8) Wincenty Witos,

9) Witold Gombrowicz,

10) Czesław Miłosz,

11) Władysław Zamoyski.

Dodatkowo rok 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

2. Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką w formacie 6×20 cm.

3. Konkurs trwa od 08 maja do 17 maja 2024 r.

4. Podpisane prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć najpóźniej do 17 maja 2024 r. do siedziby Biblioteki Publicznej w Brzózie Królewskiej

(w godzinach otwarcia biblioteki).

§ 6

Ocena prac konkursowych

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która spośród wszystkich dostarczonych prac wybierze po 3 w każdej kategorii najbardziej oddające tematykę konkursu, uwzględniając poziom artystyczny pracy, oryginalność oraz jakość wykonania.

2. Ocenie podlegać będzie sposób, technika i estetyka wykonania pracy.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebooku biblioteki najpóźniej do 24 maja 2024 r.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację pracy, która może dotyczyć publikacji na stronie internetowej

2. Regulamin znajduje się do wglądu w Bibliotece Publicznej w Brzózie Królewskiej oraz na stronie internetowej https://biblioteka.gminalezajsk.pl/

§ 8

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z/s w Giedlarowej.

2. Dane (imię i nazwisko laureatów) będą publikowane na stronach:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100073256022841

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.